O nas

Anioł Wita

Anioł Wita to no­woczesny obiekt położony w otulinie Świę­to­krzys­kie­go Parku Narodowego na zboczu Łysicy. Niewielka odle­głość od cen­trum Kielc spra­­wia, iż jest to ide­alne miejsce na: aktywny wy­poczynek, spo­kojny relaks we dwoje, weeken­­dowy pobyt ro­dzinny czy spo­tkania biz­ne­so­we. Uro­kliwa okolica sprzyja licznym atrakcjom regio­nu m.in. stoki nar­ciar­skie, szla­ki turys­tyczne, kąpie­liska. Gwa­ran­tu­jemy prze­piękne wido­ki, są­siedz­two lasu, bliskość na­tury, spokój i moż­liwości peł­nego wypo­czyn­ku w kom­for­to­wych wa­run­kach.

 Serdecznie zapraszamy!